Educació visual i plàstica.

Educació visual i plàstica.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic d’acord amb el projecte educatiu del centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc.

– Impartir docència de l’àrea d’educació visual i plàstica i aplicar estratègies per impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic.

– Participar activament en la definició, organització i programació de l’ensenyament de l’àmbit artístic (visual i plàstica)

– Coordinar-se amb el mestre de música i dansa per realitzar activitats interdisciplinàries i de projecció externa.

– Assessorar la resta de mestres en la programació d’activitats competencials d’aprenentatge i d’avaluació de l’àmbit artístic.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Tenir un títol acadèmic dels següents: llicenciatura en Belles Arts, Grau o Títol Superior en Art i/o Disseny d’Universitat o Escola Superior.

– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: educació en les arts visuals i plàstiques; educació artística; art i educació.

– Un mínim de 60 hores de formació (màsters, postgraus, o altra formació permanent) relacionada amb l’àmbit artístic de les publicades al “Portal de Centre” d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Consulta la normativa.

Metodologies amb enfocament globalitzat.

Metodologies amb enfocament globalitzat.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu de centre, per tal d’afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats.

– Col·laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes d’educació infantil, primària i/o secundària.

– Participar en la definició de criteris per concretar les competències, els continguts curriculars i dels criteris d’avaluació establerts en els treballs per projectes de cada curs escolar.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: interdisciplinarietat i didàctiques específiques; el treball per projectes a l’educació primària (científico/matemàtica).

– Un mínim de 60 hores de formació: màsters, postgraus, o altra formació permanent relacionada amb l’aplicació de metodologies amb enfocaments globalitzats de les publicades al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver impartit la docència aplicant metodologies d’enfocament globalitzat un mínim de 2 cursos escolars en centres. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Us animem a fer una cerca per saber quins cursos són compatibles amb cadascun dels perfils.

Consulta la normativa.

Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de professors d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’ensenyament secundari i cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Instituts i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Impartir la docència de matèries curriculars d’ensenyaments a l’ESO assignades a dues especialitats docents, d’acord amb el projecte educatiu del centre, per tal de reduir el nombre de professorat que intervé en el grup d’alumnes i facilitar la coordinació en el desenvolupament del currículum.

2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir la docència de dues matèries curriculars.

– Promoure la interdisciplinarietat en la concreció de competències, continguts curriculars, criteris d’avaluació i activitats relacionades amb les especialitats docents del lloc.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació). En el cas del professorat dels cossos d’ensenyaments secundaris, necessàriament s’ha de ser titular d’una de les dues especialitats del lloc de treball.

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Ser titular o tenir reconeguda la segona especialitat docent del lloc de treball.

En el cas del personal interí, tenir reconeguda la segona especialitat docent a la borsa de treball.

– Haver exercit la docència de la segona especialitat docent durant un mínim de 3 cursos escolars i un mínim de 70 hores lectives cada curs. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha de detallar el curs escolar, nivell educatiu, especialitat i nombre d’hores, d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Consulta la normativa.

Immersió i suport lingüístic.

Immersió i suport lingüístic.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Afavorir l’adquisició del currículum per part de l’alumnat de diferent origen lingüístic que no té prou domini de la llengua escolar, en els diferents nivells educatius.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència en contextos en què cal aplicar les estratègies pròpies del programa d’immersió lingüística i, en general, en aquells casos en què cal adequar la intervenció didàctica a la diversitat lingüística de l’alumnat en qualsevol curs de l’ensenyament obligatori.

– Orientar metodològicament el professorat en matèria d’immersió i suport lingüístic.

– Col·laborar amb el tutor de l’aula d’acollida del centre, si escau, i amb el professorat de suport lingüístic i social per facilitar la incorporació progressiva al currículum de l’alumnat que no té prou domini de la llengua escolar.

– Col·laborar en l’elaboració del Pla Individual de l’alumnat nouvingut en les diverses àrees o matèries curriculars.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Un mínim de 80 hores de formació, a través dels màsters, postgraus o activitats de formació permanent, relacionada amb la gestió de la diversitat lingüística i cultural, amb l’educació intercultural i gestió del plurilingüisme de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit responsabilitats de gestió durant un mínim de 2 cursos escolars com: Tutor d’aula d’acollida i/o de suport lingüístic i social; coordinador lingüístic del centre o ocupar un lloc d’assessor o coordinador LIC per a l’assessorament al centre en les estratègies de la immersió lingüística.

– Haver coordinat l’aplicació dels programes d’immersió lingüística al centre un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Consulta la normativa.

Lectura i biblioteca escolar.

Lectura i biblioteca escolar.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres; cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola i Instituts.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Consolidar l’enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu de centre.

2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència fent ús d’estratègies didàctiques que potenciïn la lectura com a instrument d’aprenentatge.

– Vetllar per la coherència metodològica en l’aprenentatge inicial de la lectura (educació infantil i cicle inicial de primària).

– Impulsar i coordinar el Pla de lectura de centre (PLEC).

– Assessorar el professorat en la selecció de materials i en les estratègies didàctiques que afavoreixin l’aprenentatge a través de la lectura.

– Coordinar la biblioteca escolar, i promoure activitats que fomentin el gust per la lectura.

3 Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

Aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: biblioteca escolar; biblioteca escolar i animació a la lectura.

– Un mínim de 80 hores de formació a través dels màsters, postgraus, menció, o altra formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos en un programa d’innovació educativa en lectura i biblioteca dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver estat responsable d’una biblioteca escolar orientada a desenvolupar activitats d’impuls de la lectura o haver coordinat un pla de lectura un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Consulta la normativa.

Gestió de projectes.

Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’escoles oficials d’idiomes; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny; cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Instituts (amb FP inicial i/o ensenyaments esportius); Escoles d’Art i Disseny i Escoles Oficials d’Idiomes.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Organitzar, impulsar, coordinar i gestionar els projectes i serveis de formació que els centres de formació professional inicial i centres d’ensenyaments de règim especial (professionals d’arts plàstiques i disseny, esports i idiomes) ofereixen a persones i a empreses d’acord amb el projecte educatiu de centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Col·laborar amb l’equip directiu en la planificació i implementació del currículum en les actuacions relacionades amb els serveis que gestiona: mesures flexibilitzadores; emprenedoria i innovació; formació dual; assessorament i reconeixement acadèmic; mobilitat; qualitat i millora contínua; promoció lingüística, cultural i artística o altres programes o serveis oferts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

– Fer el seguiment i proposar accions de millora del servei formatiu que gestiona.

– Coordinar i proporcionar la informació i documentació relacionada amb el currículum i amb els serveis que gestiona.

– Promocionar i difondre els serveis formatius que el centre ofereix a les persones i a les empreses.

– Participar en els programes promoguts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial relacionats amb els serveis que gestiona.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant un dels requisits següents:

– Un mínim de 120 hores de formació (permanent, màsters i postgraus) referida a programes o serveis del perfil corresponent: mesures flexibilitzadores, emprenedoria, innovació, formació dual, assessorament, reconeixement acadèmic, mobilitat, qualitat i millora continua, promoció lingüística, cultural i artística publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver ocupat, durant un curs escolar, un lloc de treball específic amb perfil de gestió de projectes i programes en un centre públic el curs 2015-2016.

Consulta la normativa.

Atenció a la diversitat de l’alumnat.

Atenció a la diversitat de l’alumnat.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb les metodologies d’aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.

– Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per a l’atenció a la diversitat, en el context del centre.

– Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre.

– Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Ser titular o tenir reconeguda l’especialitat docent d’EES (cos de mestres) o d’orientació educativa (cos de professors d’ensenyaments secundaris).

En el cas del personal interí, tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

– Tenir el títol acadèmic universitari de Psicologia o de Pedagogia.

– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: atenció a la diversitat; educació especial; necessitats educatives específiques; atenció a la diversitat; educació inclusiva; audició i llenguatges; necessitats educatives especials; educació en la diversitat.

– Acreditar un mínim de 80 hores de formació (màster, postgrau, o altra formació permanent) referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva publicada al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit la docència en centres públics un mínim de 12 mesos en algun dels llocs de treball següents: aula d’acollida; unitats de suport d’educació especial; centres d’educació especial; llocs de treball d’atenció a la diversitat en instituts, fins el curs 2013-2014; llocs de treball específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat; llocs de treball d’EAP, CREDA o CREDV.

Consulta la normativa.

Perfil lingüístic en llengua estrangera.

1.- Perfil lingüístic en llengua estrangera.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i cos de mestres.

1.2 Especialitats docents: Totes les especialitats docents excepte: Llengua castellana i literatura; Llengua catalana i literatura; Anglès; Alemany; Italià; Francès; Aranès; Llengua estrangera: anglès; Llengua estrangera: francès i Llengua estrangera: alemany.

1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts escola; Instituts; Escoles d’art i disseny.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Augmentar la competència lingüística de l’alumnat en una llengua esrangera mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua, d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència d’àrees o matèries curriculars no lingüístiques en una llengua estrangera.

– Coordinar la tasca docent amb el professorat de llengua estrangera amb l’objectiu de planificar conjuntament la programació d’aula de les diverses matèries.

– Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de la llengua estrangera que correspongui d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

– Impartir docència en el marc del programa Batxillerat-Baccalauréat en centres degudament autoritzats pel Departament d’Ensenyament (només per a llengua francesa).

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general.

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant els requisits següents:

– Ser titular de l’especialitat docent de la llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) o estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en la corresponent llengua estrangera, o acreditar-ne el nivell B2 o superior del Marc Europeu Comú de referència, d’acord amb la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

– Tenir acreditada la formació en metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d’innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

Consulta la normativa.

Activar perfils docents.

Què són els perfils docents?

Els perfils docents són un reconeixement de formació i/o experiència en un aspecte clau. Aquest reconeixement té efectes en la possibilitat o no d’optar a ocupar una plaça estructural en un centre educatiu.

Les escoles i instituts tenen tres tipus de places per al professorat: ordinàries, d’especialitat i específiques. Les places ordinàries poden ser ocupades per persones que tingui el títol universitari; les places d’especialitat han de tenir reconeguda la mateixa especialitat; i les places específiques són ocupades per persones que tenen reconegut el perfil docent associat.

Quins perfils docents hi ha?

Existeixen nou perfils professionals docents. Són els següents:

1.- Perfil lingüístic en llengua estrangera.

Es pot reconèixer a mestres i professorat i és d’aplicació a primària i secundària. Té com a objectiu implementar una llengua estrangera com a llengua vehicular en una matèria que no sigui la pròpia de la llengua estrangera (per exemple, plàstica en anglès, o música en italià).

2.- Competència digital docent.

Es pot reconèixer a mestres i professorat i és d’aplicació a primària i secundària. Té com a objectiu implementar les TAC a les aules, coordinar la secció TAC i assessorar l’equip docent en TAC.

3.- Atenció a la diversitat de l’alumnat.

Es pot reconèixer a mestres i professorat i és d’aplicació a primària i secundària. Té com a objectiu implementar mesures d’atenció a la diversitat inclusives i assessorar l’equip docent.

4.- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial.

Es pot reconèixer a professorat (no a mestres) i és per a secundària. És una figura vinculada a la gestió de la formació professional entre el centre educatiu i les empreses.

5.- Lectura i biblioteca escolar.

Es pot reconèixer a mestres i professorat, i aplicar a primària i secundària. És un professional vinculat a l’impuls de la lectura i a la gestió de la biblioteca escolar.

6.- Immersió i suport lingüístic.

Es pot reconèixer a mestres i professorat, i és d’aplicació a primària i secundària. Està pensat per implementar processos d’immersió lingüística en entorns socioeducatius on el català encara no és llengua d’aprenentatge habitual per l’alumnat.

7.- Educació visual i plàstica.

Es pot reconèixer a mestres (no a professorat) i és d’aplicació a la primària. Busca la implementació de l’àmbit d’educació visual i plàstica de manera transversal i en consonància amb el projecte educatiu de centre.

8.- Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

Òbviament és un perfil pensat exclusivament per a professorat i secundària (queda exclosa la primària). Té com a objectiu que un sol docent imparteixi dues àrees per reduir el nombre de professionals que intervenen al grup-aula.

9.- Metodologies amb enfocament globalitzat.

És un perfil docent possible per mestres i professorat, així doncs aplicable a primària i secundària. Està pensat amb l’objectiu d’implementar i impulsar metodologies de projectes o globalitzades en consonància amb el projecte educatiu de centre.

Com puc activar els perfils docents? Quins requisits hi ha?

En un primer moment l’any 2016 es van reconèixer tots els perfils docents que el cos de mestres i professors ja tenien de manera involuntària per l’experiència i la formació que els constava a l’ATRI.

A partir de llavors cal fer la sol·licitud i complir per a cadascun dels perfils els requisits generals i els requisits addicionals. Existeixen dos tipus de processos de reconeixement: per requisit de titulació oficial o bé per experiència docent i formació. Aquestes sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment de l’any i seran reconegudes a partir del 31 de maig. En cas afirmatiu constarà al registre d’ATRI.

1.- Perfil lingüístic en llengua estrangera.

Requisit general.

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant els requisits següents:

– Ser titular de l’especialitat docent de la llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) o estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en la corresponent llengua estrangera, o acreditar-ne el nivell B2 o superior del Marc Europeu Comú de referència, d’acord amb la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

– Tenir acreditada la formació en metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d’innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

2.- Competència digital docent.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un requisit dels descrits en cadascun dels dos apartats següents:

a) Capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Grau de mestre amb les mencions següents: Tecnologies de la informació i la comunicació; Tecnologia i Comunicació; TIC a l’escola; Tecnologies digitals per a l’aprenentatge; Comunicació i expressió.

– Mestratge o Postgrau relacionat amb l’aplicació de les Tecnologies a l’aula.

– Enginyeria informàtica o en telecomunicacions.

– Alguna de les especialitats docents següents: 507 informàtica, 627 Sistemes i Aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.

– Formació relacionada amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge, amb un mínim de 90 hores (formació permanent, màsters, postgraus) publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Acreditació ACTIC (qualsevol nivell).

b) Experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les activitats docents. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Haver exercit la docència un mínim de dos cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i, necessàriament, la descrita en primer lloc, almenys durant dos cursos escolars. En aquest cas, la certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet, ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs, d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre, d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver estat coordinador durant un mínim de dos cursos escolars dels seminaris TAC (SATI, SEMPERSE, STAC, STAP, STAS, SAIP, STID, SAS, SAD, SETICPA), gestionats pels centres de recursos educatius.

– Haver exercit un mínim de dos cursos escolars en situació de comissió de serveis en les unitats orgàniques amb funcions de planificació i coordinació dels usos educatius de les tecnologies de la informació i la comunicació, als serveis centrals o territorials del Departament d’Ensenyament.”.

3.- Atenció a la diversitat de l’alumnat.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Ser titular o tenir reconeguda l’especialitat docent d’EES (cos de mestres) o d’orientació educativa (cos de professors d’ensenyaments secundaris).

En el cas del personal interí, tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

– Tenir el títol acadèmic universitari de Psicologia o de Pedagogia.

– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: atenció a la diversitat; educació especial; necessitats educatives específiques; atenció a la diversitat; educació inclusiva; audició i llenguatges; necessitats educatives especials; educació en la diversitat.

– Acreditar un mínim de 80 hores de formació (màster, postgrau, o altra formació permanent) referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva publicada al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit la docència en centres públics un mínim de 12 mesos en algun dels llocs de treball següents: aula d’acollida; unitats de suport d’educació especial; centres d’educació especial; llocs de treball d’atenció a la diversitat en instituts, fins el curs 2013-2014; llocs de treball específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat; llocs de treball d’EAP, CREDA o CREDV.

4.- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant un dels requisits següents:

– Un mínim de 120 hores de formació (permanent, màsters i postgraus) referida a programes o serveis del perfil corresponent: mesures flexibilitzadores, emprenedoria, innovació, formació dual, assessorament, reconeixement acadèmic, mobilitat, qualitat i millora continua, promoció lingüística, cultural i artística publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver ocupat, durant un curs escolar, un lloc de treball específic amb perfil de gestió de projectes i programes en un centre públic el curs 2015-2016.

5.- Lectura i biblioteca escolar.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

Aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: biblioteca escolar; biblioteca escolar i animació a la lectura.

– Un mínim de 80 hores de formació a través dels màsters, postgraus, menció, o altra formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos en un programa d’innovació educativa en lectura i biblioteca dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver estat responsable d’una biblioteca escolar orientada a desenvolupar activitats d’impuls de la lectura o haver coordinat un pla de lectura un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

6.- Immersió i suport lingüístic.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Un mínim de 80 hores de formació, a través dels màsters, postgraus o activitats de formació permanent, relacionada amb la gestió de la diversitat lingüística i cultural, amb l’educació intercultural i gestió del plurilingüisme de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit responsabilitats de gestió durant un mínim de 2 cursos escolars com: Tutor d’aula d’acollida i/o de suport lingüístic i social; coordinador lingüístic del centre o ocupar un lloc d’assessor o coordinador LIC per a l’assessorament al centre en les estratègies de la immersió lingüística.

– Haver coordinat l’aplicació dels programes d’immersió lingüística al centre un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

7.- Educació visual i plàstica.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Tenir un títol acadèmic dels següents: llicenciatura en Belles Arts, Grau o Títol Superior en Art i/o Disseny d’Universitat o Escola Superior.

– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: educació en les arts visuals i plàstiques; educació artística; art i educació.

– Un mínim de 60 hores de formació (màsters, postgraus, o altra formació permanent) relacionada amb l’àmbit artístic de les publicades al “Portal de Centre” d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

8.- Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació). En el cas del professorat dels cossos d’ensenyaments secundaris, necessàriament s’ha de ser titular d’una de les dues especialitats del lloc de treball.

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Ser titular o tenir reconeguda la segona especialitat docent del lloc de treball.

En el cas del personal interí, tenir reconeguda la segona especialitat docent a la borsa de treball.

– Haver exercit la docència de la segona especialitat docent durant un mínim de 3 cursos escolars i un mínim de 70 hores lectives cada curs. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha de detallar el curs escolar, nivell educatiu, especialitat i nombre d’hores, d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

9.- Metodologies amb enfocament globalitzat.

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: interdisciplinarietat i didàctiques específiques; el treball per projectes a l’educació primària (científico/matemàtica).

– Un mínim de 60 hores de formació: màsters, postgraus, o altra formació permanent relacionada amb l’aplicació de metodologies amb enfocaments globalitzats de les publicades al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver impartit la docència aplicant metodologies d’enfocament globalitzat un mínim de 2 cursos escolars en centres. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Per poder reconèixer un d’aquests perfils cal presentar la documentació exigida segons la normativa i, en cas afirmatiu, el tindrem reconegut a partir del 31 de maig del curs en vigor.