Gestió de projectes.

Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’escoles oficials d’idiomes; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny; cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Instituts (amb FP inicial i/o ensenyaments esportius); Escoles d’Art i Disseny i Escoles Oficials d’Idiomes.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Organitzar, impulsar, coordinar i gestionar els projectes i serveis de formació que els centres de formació professional inicial i centres d’ensenyaments de règim especial (professionals d’arts plàstiques i disseny, esports i idiomes) ofereixen a persones i a empreses d’acord amb el projecte educatiu de centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Col·laborar amb l’equip directiu en la planificació i implementació del currículum en les actuacions relacionades amb els serveis que gestiona: mesures flexibilitzadores; emprenedoria i innovació; formació dual; assessorament i reconeixement acadèmic; mobilitat; qualitat i millora contínua; promoció lingüística, cultural i artística o altres programes o serveis oferts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

– Fer el seguiment i proposar accions de millora del servei formatiu que gestiona.

– Coordinar i proporcionar la informació i documentació relacionada amb el currículum i amb els serveis que gestiona.

– Promocionar i difondre els serveis formatius que el centre ofereix a les persones i a les empreses.

– Participar en els programes promoguts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial relacionats amb els serveis que gestiona.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant un dels requisits següents:

– Un mínim de 120 hores de formació (permanent, màsters i postgraus) referida a programes o serveis del perfil corresponent: mesures flexibilitzadores, emprenedoria, innovació, formació dual, assessorament, reconeixement acadèmic, mobilitat, qualitat i millora continua, promoció lingüística, cultural i artística publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver ocupat, durant un curs escolar, un lloc de treball específic amb perfil de gestió de projectes i programes en un centre públic el curs 2015-2016.

Consulta la normativa.