Instruccions curs 2020-2021

Ja tenim aquí les instruccions del curs 2020-2021. Després de molts dies, debats, tertúlies, entrevistes, opinions i rodes de premsa, el Departament d’Educació ha decidit publicar les instruccions del curs educatiu 2020-2021. Quines novetats aporta? Estudiem-les.

Instruccions del curs 2020-2021: presencialitat.

L’objectiu prioritari és donar normalitat al curs escolar, això vol dir la màxima presencialitat amb el màxim d’alumnat possible. Aquests fets caldrà compaginar-los amb mesures d’higiene i protecció atesa la situació de pandèmia que estem vivint.

S’aposta clarament per mantenir el model d’autonomia dels centres educatius. Les instruccions són prou ajustables als models educatius actuals per tal que cada centre se les faci seves adaptant-les als diferents projectes educatius existents.

La traçabilitat, idea clau.

Una de les idees clau que es desprenen de les normes del curs vinent és ser capaços de traçar línies divisòries en casos de contagi. Els centres educatius, i especialment les direccions, hauran d’identificar les persones que hagin pogut estar en contacte amb els possibles casos de COVID-19. Per això, els grups hauran de ser estables un mínim d’un trimestre i fins al curs sencer.

Surt doncs, la possibilitat de crear nous grups estables. Es demana, fins i tot, de crear grups heterogenis intercicles imitant el model de les ZER, implementant d’aquesta manera mesures d’atenció inclusiva. En tot cas s’haurà de vetllar per no crear grups homogenis.

Equip docent. Augment de recursos.

L’equip docent haurà de quedar distribuït de tal manera que un grup-aula tingui dos referents a primària o cinc a secundària preferentment. En canvi, els serveis educatius i altres professionals més itinerants (SIEI, per exemple) podran intervenir en més grups i fins i tot en diversos centres.

Es parla també d’augment de recursos, però no s’identifica la quantitat. Sí que es diu que durant la primera quinzena de juliol els centres educatius tindran aquesta informació.

I la 6a hora?

Poca gent en parla de la 6a hora, aquella que el tripartit va impulsar i de la qual la comunitat educativa va fer un gran rebuig, participant en mobilitzacions i vagues. Encara algun centre públic de màxima complexitat la manté. Hores d’ara queda treta a tots els centres i aquells que amb els recursos humans que tenen la vulguin mantenir ho hauran de sol·licitar als corresponents serveis territorials.

Pla d’organització pel curs 2020-2021.

No més tard del 23 de juliol els centres hauran de presentar la proposta de pla d’organització pel curs 2020-2021, on s’especifiquin els espais, l’esglaonament d’entrades i sortides, les franges horàries, la utilització dels patis, les extraescolars… I ja al setembre caldrà elaborar el pla definitiu, ja amb la concreció dels horaris. Aquest pla haurà de ser aprovat pel Consell Escolar i passarà a formar part de la Programació General Anual.

Alhora la PGA haurà de contemplar aspectes com l’educació emocional i l’acompanyament en el retorn a les aules, l’acció tutorial, l’aprenentatge autònom, l’impuls de la cultura digital i l’impuls de la xarxa entre docents.

Aquest pla haurà de considerar la possibilitat de passar a “mode telemàtic” en qualsevol moment i qualsevol part del centre, ja sigui un curs, un cicle o tota l’etapa.

No presencialitat a la postobligatòria.

En les etapes postobligatòries es podrà contemplar la possiblitat d’educació híbrida, mai sobrepassant el 50% del temps telemàtic, si les condicions així ho indiquen.

I la resta de serveis?

Menjador, extraescolars… en fa un esment tant petit com dir que es podrà continuar fent tot. Fàcil, oi?

Leave Comment