Perfils docents

perfils docents

Què són els perfils docents?

Els perfils docents són un reconeixement de formació i/o experiència en un aspecte clau. Aquest reconeixement té efectes en la possibilitat o no d’optar a ocupar una plaça estructural en un centre educatiu.

Les escoles i instituts tenen tres tipus de places per al professorat: ordinàries, d’especialitat i específiques. Les places ordinàries poden ser ocupades per persones que tingui el títol universitari; les places d’especialitat han de tenir reconeguda la mateixa especialitat; i les places específiques són ocupades per persones que tenen reconegut el perfil docent associat.

Quins perfils docents hi ha?

Existeixen nou perfils professionals docents. Són els següents:

1.- Perfil lingüístic en llengua estrangera.

Es pot reconèixer a mestres i professorat i és d’aplicació a primària i secundària. Té com a objectiu implementar una llengua estrangera com a llengua vehicular en una matèria que no sigui la pròpia de la llengua estrangera (per exemple, plàstica en anglès, o música en italià).

2.- Competència digital docent.

Es pot reconèixer a mestres i professorat i és d’aplicació a primària i secundària. Té com a objectiu implementar les TAC a les aules, coordinar la secció TAC i assessorar l’equip docent en TAC.

3.- Atenció a la diversitat de l’alumnat.

Es pot reconèixer a mestres i professorat i és d’aplicació a primària i secundària. Té com a objectiu implementar mesures d’atenció a la diversitat inclusives i assessorar l’equip docent.

4.- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial.

Es pot reconèixer a professorat (no a mestres) i és per a secundària. És una figura vinculada a la gestió de la formació professional entre el centre educatiu i les empreses.

5.- Lectura i biblioteca escolar.

Es pot reconèixer a mestres i professorat, i aplicar a primària i secundària. És un professional vinculat a l’impuls de la lectura i a la gestió de la biblioteca escolar.

6.- Immersió i suport lingüístic.

Es pot reconèixer a mestres i professorat, i és d’aplicació a primària i secundària. Està pensat per implementar processos d’immersió lingüística en entorns socioeducatius on el català encara no és llengua d’aprenentatge habitual per l’alumnat.

7.- Educació visual i plàstica.

Es pot reconèixer a mestres (no a professorat) i és d’aplicació a la primària. Busca la implementació de l’àmbit d’educació visual i plàstica de manera transversal i en consonància amb el projecte educatiu de centre.

8.- Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

Òbviament és un perfil pensat exclusivament per a professorat i secundària (queda exclosa la primària). Té com a objectiu que un sol docent imparteixi dues àrees per reduir el nombre de professionals que intervenen al grup-aula.

9.- Metodologies amb enfocament globalitzat.

És un perfil docent possible per mestres i professorat, així doncs aplicable a primària i secundària. Està pensat amb l’objectiu d’implementar i impulsar metodologies de projectes o globalitzades en consonància amb el projecte educatiu de centre.

Com puc activar els perfils docents? Quins requisits hi ha?

En un primer moment l’any 2016 es van reconèixer tots els perfils docents que el cos de mestres i professors ja tenien de manera involuntària per l’experiència i la formació que els constava a l’ATRI.

A partir de llavors cal fer la sol·licitud i complir per a cadascun dels perfils els requisits generals i els requisits addicionals. Existeixen dos tipus de processos de reconeixement: per requisit de titulació oficial o bé per experiència docent i formació. Aquestes sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment de l’any i seran reconegudes a partir del 31 de maig. En cas afirmatiu constarà al registre d’ATRI.

Per poder reconèixer un d’aquests perfils cal presentar la documentació exigida segons la normativa i, en cas afirmatiu, el tindrem reconegut a partir del 31 de maig del curs en vigor.

Deixa un comentari