Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

Docència de dues especialitats docents a l’ESO.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de professors d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’ensenyament secundari i cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Instituts i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Impartir la docència de matèries curriculars d’ensenyaments a l’ESO assignades a dues especialitats docents, d’acord amb el projecte educatiu del centre, per tal de reduir el nombre de professorat que intervé en el grup d’alumnes i facilitar la coordinació en el desenvolupament del currículum.

2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir la docència de dues matèries curriculars.

– Promoure la interdisciplinarietat en la concreció de competències, continguts curriculars, criteris d’avaluació i activitats relacionades amb les especialitats docents del lloc.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació). En el cas del professorat dels cossos d’ensenyaments secundaris, necessàriament s’ha de ser titular d’una de les dues especialitats del lloc de treball.

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Ser titular o tenir reconeguda la segona especialitat docent del lloc de treball.

En el cas del personal interí, tenir reconeguda la segona especialitat docent a la borsa de treball.

– Haver exercit la docència de la segona especialitat docent durant un mínim de 3 cursos escolars i un mínim de 70 hores lectives cada curs. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha de detallar el curs escolar, nivell educatiu, especialitat i nombre d’hores, d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Consulta la normativa.

Leave Comment