Competència digital docent.

Competència digital docent.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’escoles oficials d’idiomes; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts, Instituts escola, Escoles d’Art i Disseny; Escola Oficial d’Idiomes.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge, d’acord amb el que estableix el Pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu i el projecte de direcció, i els estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi la competència digital d’acord amb el marc curricular.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament i com a element curricular en tant que competència bàsica a assolir per part dels alumnes.

– Coordinar la formació del professorat en relació amb les TAC a l’EVEA (Entorn Virtual d’Ensenyament/Aprenentatge).

– Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC.

– Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un requisit dels descrits en cadascun dels dos apartats següents:

a) Capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Grau de mestre amb les mencions següents: Tecnologies de la informació i la comunicació; Tecnologia i Comunicació; TIC a l’escola; Tecnologies digitals per a l’aprenentatge; Comunicació i expressió.

– Mestratge o Postgrau relacionat amb l’aplicació de les Tecnologies a l’aula.

– Enginyeria informàtica o en telecomunicacions.

– Alguna de les especialitats docents següents: 507 informàtica, 627 Sistemes i Aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.

– Formació relacionada amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge, amb un mínim de 90 hores (formació permanent, màsters, postgraus) publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Acreditació ACTIC (qualsevol nivell).

b) Experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les activitats docents. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Haver exercit la docència un mínim de dos cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i, necessàriament, la descrita en primer lloc, almenys durant dos cursos escolars. En aquest cas, la certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet, ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs, d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre, d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver estat coordinador durant un mínim de dos cursos escolars dels seminaris TAC (SATI, SEMPERSE, STAC, STAP, STAS, SAIP, STID, SAS, SAD, SETICPA), gestionats pels centres de recursos educatius.

– Haver exercit un mínim de dos cursos escolars en situació de comissió de serveis en les unitats orgàniques amb funcions de planificació i coordinació dels usos educatius de les tecnologies de la informació i la comunicació, als serveis centrals o territorials del Departament d’Ensenyament.”.

Consulta la normativa.

Leave Comment