Estudiar magisteri a Catalunya: requisits.

Requisits per estudiar magisteri a Catalunya.

Per estudiar magisteri a Catalunya existeixen diversos requisits: formació prèvia i prova d’aptitud personal.

Formació prèvia.

· Accedir havent superat el batxillerat i les PAU o des de CFGS i tenint una nota d’accés superior a la nota de tall.

· Superant la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

· Per altres vies: canvi de titulació, accés a la universitat per a majors de 40 anys, titulats universitaris…

Alhora, caldrà superar una prova d’aptitud personal que explicitem a continuació.

Prova d’aptitud personal per estudiar magisteri a Catalunya.

Segons la web d’universitat de la Generalitat de Catalunya les PAP busquen certificar, a través de dues proves, la competència comunicativa i el raonament crític per una banda, i la competència logicomatemàtica per l’altra.

La primera competència té com a objectiu discernir si la persona és capaç d’extreure el tema general d’un escrit, de sintentitzar-lo, d’integrar la informació, i ser capaç de portar la seva reflexió a un escrit que sigui clar, precís i amb un domini del sistema lingüístic que li permeti expressar-se amb qualitat lingüística. Alhora, haurà de ser capaç d’aplicar el pensament cientificotècnic per interpretar la informació rebuda i poder així prendre decisions de manera autònoma i amb iniciativa.

La segona competència té com a objectiu utilitzar coneixements i habilitats relatives a diversos àmbits matemàtics per resoldre: problemes i situacions on les matemàtiques s’han d’aplicar. S’ha de mostrar capacitat d’anàlisi dels resultats obtinguts des del punt de vista de la raonabilitat.

Qui ha de fer la PAP?

S’han de presentar:

  • Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.
  • Estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) finalitzat o que l’acabin aquest any.
  • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que accedeixen a la universitat amb les proves per a més grans de 25 i 45 anys i per l’accés per a més grans de 40 anys.
  • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment.

Queden exempts de realitzar la PAP:

  • Estudiants que tenen superada la PAP el 2017, el 2018 o el 2019.
  • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
  • Titulats universitaris o equivalents.

* Obtenir una nota igual o superior a 5 punts, com a resultat de la mitjana aritmètica de les matèries de Llengua Catalana i de Llengua Castellana de la fase general de la PAU o de la fase general de les proves per a més grans de 25 i de 45 anys, sempre i quan les notes particulars d’aquestes matèries siguin iguals o superiors a 4 punts.

Com fer la PAP?

Normalment per pofer fer la PAP hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària.

Cal fer la matrícula de la prova a través del portal d’accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya.

Normes de les PAP.

Com sol ser habitual, a les PAP existeixen normes bàsiques com ara la identificació a través el DNI de la persona que es presenta, l’anonimat de les proves (es fan amb un joc d’etiquetes i no posant el nom de la persona aspirant), està prohibit l’ús de qualsevol mecanisme telemàtic de connexió amb l’exterior, no poden disposar de sistemes auditius a les orelles i les dues mans visibles, no es poden utilitzar bolis de colors ni de tinta esborrable, i el seu comportament ha de ser l’adequat.

En cas d’incidència el dia de la prova caldrà avisar a través de l’oficina d’accés a la universitat.

Qualificació de les PAP.

Cadascuna de les proves tindrà com a resultat una valoració d’entre 0 i 10 punts. Si la mitjana aritmètica és superior a 5 s’obtindrà un “Apte”, i en cas contrari un “No apte”. Per poder fer la mitjana cal treure un mínim de 4 a la prova.

La qualificació de les PAP té validesa indefinida.

Especificitats de la prova.

La PAP es pot fer en català o castellà, segons es sol·liciti. Si no es diu res i es realitza a Catalunya s’entén que es vol fer en català.

Els estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu o discapacitat poden sol·licitar 30 minuts d’ampliació per fer cadascuna de les proves. Els seus criteris de correcció pel que fa a la competència comunicativa i raonament crític seguiran la pauta dels criteris establerts per a la PAU. S’ha de justificar degudament.

Leave Comment