Què és l’Educació Secundària?

L’Educació Secundària Obligatòria és l’etapa educativa compresa entre els 12 i els 16 anys. Aquesta etapa es divideix en dos cicles de dos cursos cadascun, passant per 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Segons l’ordenació legal actual aquesta etapa educativa és obligatòria per l’alumnat.

Per què és important l’educació secundària?

L’objectiu principal de la ESO és l’adquisició de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat. Aquestes competències han de permetre a l’alumne/a ser prou autònom com per tenir una vida lliure i les eines per desenvolupar-la en la societat actual.

La ESO és la culminació d’un procés educatiu que s’inicia entre els 3 i els 6 anys d’edat (consultar Educació Infantil i Educació Primària per a més informació).

Qui imparteix la ESO? Com estudiar per ser professor/a?

La ESO és impartida per professorat o mestres en el primer cicle de l’etapa.

Els mestres tenen un accés complicat atès que és un perfil professional a l’etapa de secundària tendent a desaparèixer.

Si es vol ser professor cal tenir un grau universitari i un curs de capacitació pedagògica reconegut. Actualment moltes universitats formen a professorat a través del que s’anomena “el màster“.

Quines són les competències bàsiques? Hi ha currículum?

El currículum de secundària té les mateixes competències bàsiques que el de primària:

  • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
  • Competències artística i cultural.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Competència matemàtica.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  • Competència social i ciutadana.

El decret curricular i la seva ordre d’avaluació es pot consultar en aquest enllaç.

Què és l’educació secundària postobligatòria?

L’educació secundària postobligatòria és la continuïtat després de la ESO. Aquesta etapa educativa no és d’obligada escolarització per a ningú.

Per poder ser escolaritzat en aquesta etapa educativa es poden necessitar algun tipus de titulació, com és ara l’accés a batxillerat.

La secundària postobligatòria comprèn els estudis de formació professional, el batxillerat, estudis artístics, d’esports, entre altres.

Enllaç als articles d’educació secundària.

Leave Comment