Preinscripció escolar 2020. ACTUALITZAT!

NOVETATS!!!

Amb l’objectiu de reduir al màxim la presencialitat en el procés de preinscripció, les noves instruccions del Departament d’Educació indiquen que:

· Es generalitza a tots els ensenyaments la presentació telemàtica de sol·licituds.

· Es podrà fer la consulta telemàtica dels resultats del procés en tots els ensenyaments.

· S’implementarà un sistema de cita prèvia per la presentació física de les sol·licituds i les matrícules en els centres educatius, només per a casos extraordinaris.

· En cas de ser presencial, es farà individualment i mai si es forma part dels grups de risc (en aquest cas es pot delegar en una altra persona), i sempre amb les mesures de protecció adequades: mascareta, distància de 2m…

· Període de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos.

· Període de matrícula: del 13 al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Com fer la sol·licitud en suport informàtic?

1r.- Accedeix a la web “Estudiar a Catalunya”

2n.- Descarrega el resguard de la sol·licitud.

3r.- Fes un correu electrònic a l’adreça oficial del centre amb el resguard de la sol·licitud i la foto o els documents escanejats.

Documents imprescindibles:

· Resguard de la sol·licitud.

· L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

· L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

· L’original i una còpia del DNI de l’alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

· Recomanable aportar la targeta sanitària de l’infant.

Documents complementaris (només en el cas que es demani el reconeixement per al barem):

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s’ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies):

– L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres.

– Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini per a la matrícula.

– Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

c) Renda anual de la unitat familiar (beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania):

– Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans.

L’original i una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33 %.

En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

e) Pel fet de formar part d’una família nombrosa o família monoparental.

Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental.

f) Si s’al·lega el trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, cal presentar la documentació acreditativa de la circumstància; el centre i la comissió de garanties d’admissió han de valorar aquesta documentació.

4t.- Rebràs una resposta al correu justificant la recepció de la documentació correctament.

Com fer la sol·licitud presencialment?

Es recomana fer les sol·licituds telemàticament. La sol·licitud presencial queda només per a les persones que no tenen accés als mitjans informàtics adequats.

1r.- Demana cita prèvia a través del telèfon del centre (consultable a la seva web), o bé a través de l’aplicatiu que trobaràs a la web “Estudiar a Catalunya”. La cita prèvia es pot sol·licitar a partir de dilluns 13 de maig.

2n.- El dia i hora indicats al centre vindrà el menor nombre de persones possible (preferentment una).

3r.- S’ha de portar la documentació i la sol·licitud, a poder ser, emplenada des de casa. En el cas que es vulgui omplir a l’escola caldrà portar bolígraf propi.

4t.- Es recomana l’ús de mascaretes i guants.

5è.- Al centre no han d’acudir persones d’especial vulnerabilitat o en període de confinament o amb símptomes. Es pot autoritzar per escrit a una altra persona a presentar la sol·licitud.

Consulta dels resultats.

Seguint el calendari que dictamini el Departament d’Educació, es podran consultar les llistes de barem i les llistes d’assignacions i d’espera a la web del centre triat en primera opció o a la web “Estudiar a Catalunya”.

Reclamacions barem provisional.

Les reclamacion es faran, de manera general, mitjançant el correu electrònic oficial del centre.

El centre organitzarà l’atenció presencial a les persones que, excepcionalment, sol·licitin cita prèvia per fer una reclamació presencial.

Matrícules.

A través de l’eina de cita prèvia o el telèfon es tornaran a donar hores per realitzar la matrícula. 

Aquest procediment es podrà substituir per l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic al centre indicant la confirmació de plaça.

Consideracions.

  • No s’atendrà cap altra demanda que no sigui amb cita prèvia i només per a preinscripcions.
  • No es podran fer visites als centres.

El procés de preinscripció escolar 2020 ja està en marxa. Estàs en procés de preinscripció del teu fill/a i tens dubtes? Esperem poder ajudar-te amb la següent guia:

Oferta de places escolars.

Les escoles i instituts publicaran l’oferta de places escolars. Fer la preinscripció és realitzar una sol·licitud de plaça. Tots els centres educatius tenen assignat un nombre màxim de places. Les places poden ser ordinàries o de necessitats educatives. Les places de necessitats educatives poden ser ocupades per infants amb un reconeixement administratiu que li reconegui aquestes necessitats (situació socioeconòmica desafavorida, incorporació tardana al sistema educatiu, discapacitat…). En conclusió, la resta d’alumnat serà escolaritzat en places ordinàries.

Qui es pot matricular?

Al curs de P3 (o EI3) es poden matricular els infants que durant l’any 2020 faran 3 anys, és a dir, els nascuts l’any 2017. També es podria donar el cas d’un infant retingut a l’educació infantil de primer cicle (escola bressol).

Recordar que l’etapa d’educació infantil no és obligatòria, per la qual cosa una família pot optar per no escolaritzar a EI3 i fer-ho a EI4, EI5 o directament a PRI1 (1r de primària). En aquest darrer cas els infants farien els 6 anys l’any 2020 (nascuts l’any 2014).

Finalment indicar que també es pot demanar canvi de centre en el procés de preinscripció, procés exactament igual a l’explicat.

Presentació de sol·licituds.

Les famílies interessades a escolaritzar els seus fills/es han de presentar la sol·licitud oficial del Departament d’Educació directament al centre triat en primera opció.

És important remarcar dos aspectes: cal adjuntar la documentació justificativa dels punts a baremar (ho expliquem a continuació) i es pot sol·licitar més d’un centre en una sola sol·licitud.

Presentar dues sol·licituds en dos centres diferents pot provocar la invalidació de la prioritat, així que no és gens recomanable.

Els punts en la preinscripció escolar 2020.

Tots els infants, en fer la sol·licitud de preinscripció demanen el reconeixement d’una sèrie de punts en relació a diferents criteris: proximitat, renda, germans/es al centre… Aquells infants que tenen més puntuació ocuparan primer una plaça fins a finalitzar-les.

En el procés de preinscripció a l’educació infantil hi ha uns criteris generals i uns criteris complementaris.

Griteris generals:

  • Germans/es al centre, (o pare, mare o tutor/a treballador del centre): 40 punts.
  • Àrea d’influència del domicili: 30 punts.
  • o àrea d’infuència del lloc de treball del pare/mare/tutor/a: 20 punts
  • o si el domicili habitual està al mateix municipi que el centre però no a l’àrea d’influència: 10 punts.
  • Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Discapacitat (33% o més) de l’infant o familiar de 1r grau: 10 punts.

Els criteris generals poden sumar un màxim de 90 punts.

Criteris complementaris:

  • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Així doncs, el màxim de punts d’un infant és de 105 punts.

En el procés de preinscripció a l’educació secundària obligatòria cal sumar, als punts ja exposats, el fet de ser prioritari en cas de provenir d’un centre adscrit. Els centres educatius que només ofereixen fins a 6è de primària tindran adscrit un, dos, tres o més instituts. Les adscripcions les fa l’administració i l’escola us pot facilitar a quins centres estan adscrits. El criteri de prioritat diu que un infant amb menor puntuació passa per davant d’un altre amb major puntuació si prové d’un centre adscrit.

Què passa si empato a punts?

En cas d’empat es segueix el següent ordre: primer alumnat de centre adscrit (ESO especialment), en segon lloc alumnat amb més puntuació als criteris generals, en tercer lloc i en cas d’igualtat en els criteris generals es mirarien els punts dels criteris complementaris.

Tot i així es donen casos d’empat en les tres variables. Per això en un moment del procés cada sol·licitud, i de manera aleatòria, se li assigna un número. Aquest número serveix per desempatar en cas d’empat. Així doncs, si una sol·licitud té el número 74 i una altra el 123, caldrà estar atents al número de desempat per saber a partir de quin número es comença a comptar per desempatar.

Si el número de desemptar és menor a 74, la primera sol·licitud tindria preferència sobre la segona, mentre que si és més gran que 74 la segona tindria preferència sobre la primera.

Què és la llista d’espera?

Un cop acabat el procés de preinscripció escolar 2020 es publiquen els llistats amb l’alumnat que ha obtingut plaça i aquell que ha estat assignat a altres centres. Si s’ha aconseguit plaça en un centre que no és el primer sol·licitat automàticament es passa a formar part de la llista d’espera, ordenada amb els mateixos criteris que el procés de preinscripció. En cas que alguna família optés per no matricular un infant, la plaça s’oferiria per ordre als infants que romanen en llista d’espera fins a esgotar-la.

Procés de matrícula.

És important estar atents atès que un cop finalitzat el procés de preinscripció cal formalitzar la matrícula al centre entre el 13 i el 17 de juliol.

Et recomanem la lectura de l’article Com triar escola? 10 preguntes clau.

Podeu trobar més informació aquí.

Leave Comment