Què és l’Educació Infantil?

L’Educació Infantil és l’etapa educativa compresa entre els 0 i els 6 anys d’edat. L’Educació Infantil a Catalunya (i a Espanya) no és obligatòria. Es divideix en dos cicles, primer cicle i segon cicle.

El primer cicle és conegut com a “guarderia”, però aquest nom ja fa temps que caldria desterrar-lo del nostre llenguatge pel concepte de “guardar” implícit. A les llars d’infants no es guarden nens i nenes, sinó que s’eduquen en entorns el màxim de preparats. Les i els professionals són altament qualificats per atendre l’alumnat inscrit. Sovint la franja d’edat va des dels 4 mesos i fins als 3 anys, malgrat es poden fer retencions d’un any amb el vistiplau dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic.

El segon cicle és el que coneixem com a P3, P4 i P5, malgrat els seus noms oficials són EI3, EI4 i EI5 respectivament. Va des dels 3 anys i fins als 6. Aquest segon cicle, tot i no ser obligatori sí que és gratuït (a diferència del primer cicle) i per això el % d’escolarització al nostre país és molt elevat.

Per què és important?

La importància d’aquesta etapa rau especialment en processos de socialització i d’aprenentatge.

La socialització és el mecanisme a través del qual les persones passem a formar part de la societat. Cal aprendre unes normes de convivència, unes habilitats socials, un autoconeixement, un control i una empatia. I tot això es treballa a l’etapa d’educació infantil.

Sobre l’aprenentatge, s’introdueixen conceptes lligats a un mateix, als altres, al llenguatge, a les matemàtiques, a l’art, a la cultura, a l’entorn proper… Una etapa d’educació infantil satisfactòria portarà a l’infant a descobrir les lletres, els números, les formes geomètriques, el pas del temps, el seu entorn proper, l’escolta activa, a fer-se bones preguntes…

Qui imparteix l’Educació Infantil? Com estudiar per ser mestre/a o tècnic/a?

L’Educació Infantil és impartida per mestres especialistes de l’etapa i per tècnics d’educació infantil.

Per estudiar magisteri en educació infantil cal haver superat el batxillerat o la prova d’accés a la universitat i obtenir el títol de mestre especialista en educació infantil. Això ens permetrà donar classes als dos cicles d’educació infantil.

Per ser tècnic d’educació infantil es pot realitzar el cicle formatiu en els instituts que l’ofereixin. La persona tècnica sí que pot portar un grup aula al primer cicle de l’etapa, però no així al segon cicle, on fa tasques de reforç i d’acompanyament.

Quines són les capacitats? Hi ha currículum?

Existeix un currículum que estableix els continguts, les activitats d’avaluació, els objectius i les capacitats a treballar. Us animem a consultar-lo a la nostra web de normativa.

Indicar que el gran objectiu és l’adquisició de les 9 capacitats:

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Amb tot, existeix la divisió de continguts en tres àrees de coneixement:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres.
 • Descoberta de l’entorn.
 • Comunicació i llenguatges.

Aquestes tres àrees s’hauran d’interrelacionar entre elles i hauran de permetre un treball el màxim de globalitzat possible.

A la web de l’XTEC hi ha molta més informació sobre l’etapa.

Enllaç als articles d’educació infantil.

Leave Comment