Els informes trimestrals

els informes trimestrals

Són obligatoris els informes trimestrals? Quin ús li donem? Hem de posar notes? Podem no avaluar? Què passa amb un alumne amb un Pla Individualitzat? …

Òbviament l’avaluació és important, tant en la seva funció reguladora com en la seva funció qualificadora. Els i les docents tenim preguntes per respondre entorn l’avaluació, i ara que estem redactant informes del primer trimestre pot ser un bon punt per aclarir alguns d’aquests dubtes.

Són obligatoris els informes trimestrals?

Cada etapa educativa té la seva pròpia ordre d’avaluació que regula els documents i els processos d’avaluació. Així doncs, mentre que a l’etapa d’educació infantil es regula que caldrà informar un mínim de dos cops durant el curs en format paper a les famílies sobre el procés d’adquisició de les capacitats per part dels fills/es, a primària o secundària es regula que ha de ser tres vegades.

Quina utilitat tenen els informes trimestrals?

Si ens basem de nou en la normativa indica que tenen com a objectiu informar l’alumne i la família del procés d’adquisició de les competències o capacitats pròpies de l’etapa. Ara bé, molts centres tendeixen a donar altres usos, des d’un simple procés qualificatiu (posar notes) fins a un extens procés de reflexió per part de l’equip docent entorn el procés d’aprenentatge de l’infant.

Estem obligats o obligades a posar notes?

No. En cap moment s’indica que en els informes trimestrals calgui posar notes, tal i com històricament les tenim reconegudes. És un procés informatiu, però no té per què passar per una qualificació de notes a l’estil clàssic.

Podem no avaluar?

Imaginem una situació on un alumne concret acaba d’arribar a un centre. Té lògica avaluar-lo? Quin sentit li donem a aquest procés? Si hem respost aquestes preguntes haurem respost la pregunta original. Només quan l’equip docent tingui informació suficient com per poder avaluar formativament l’alumne en concret tindrà sentit aquest procés. Si l’equip docent decideix no avaluar i s’argumenta, caldrà informar oportunament a la família i deixar-ne constància a la junta d’avaluació per evitar fer un tràmit burocràtic sense sentit.

Què passa amb un alumne/a amb un Pla Individualitzat?

Un Pla Individualitzat (PI) no és més que una concreció individual del currículum. El PI estipula, entre altres aspectes, els criteris d’avaluació per a aquella persona. Així doncs, l’informe trimestral hauria de donar resposta directa als criteris establerts al PI. Sovint d’aquí se’n derivarà una nova proposta de PI o fins i tot l’eliminiació del mateix.

Aspectes rellevants.

És important un acord de claustre, amb el consens de la comunitat educativa, sobre l’ús dels informes trimestrals. De ben segur que no hi ha receptes generals per a tots els centres educatius, però certament cal tendir cap a informes on no només es constatin unes “notes intermitges” que ens serveixin per fer mitjana de la futura nota final. Aquesta història clàssica hauria d’estar superada i els informes haurien de tendir a explicitar el moment de l’adquisició de la competència per part de l’infant així com eines d’ajuda per adquirir nous nivells d’adquisició. Hem de tendir a una avaluació més formativa i reguladora que no pas a una avaluació qualificadora.

Deixa un comentari