Qui és el responsable d’aquest lloc web?

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació y del comerç electrònic, com a usuari d’aquesta web està vostè informat de què el responsable legal de la mateixa és Luis Pedro Cano Herrera amb DNI 39374729V i domicili social Pg/Joan Miró, 50 – 08243 Manresa (Barcelona – Espanya) i correu electrònic tocolaviola@gmail.com.

Quins són els objectius d’aquesta pàgina web?

Proporcionar al visitant continguts i informació relacionats amb la formació permanent docent, el món educatiu aixó com l’accés a la compra de diversos objectes al voltant del món educatiu.

Gestionar la seva xarxa d’afiliats i d’anunciats publicitaris.

Gestionar i moderar els comentaris dels visitants que efectuin a la web.

Com s’usa aquesta pàgina web?

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI. L’usuari accepta, des del moment del seu accés i/o ús, els presents termes d’ús legals. No obstant, el sol ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/comercial en cap cas.

Com a usuari d’aquesta web, vostè es compromet a no realitzar cap conducta que pogués malmetre la imatge, els interessos y els drets d’aquesta web. També es compromet a no realitzar accions que impedeixin als demés usuaris utilitzar la web de manera normal i segura. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

Està totalment prohibit publicar qualsevol contingut a la web susceptible de ser objectable (segons les disposicions legals vigents) o qualsevol contingut que aquesta web consideri ilegal, ofensiu, abusiu, amenaçant o que pugui ocasionar qualsevol tipus de mal, tant al portal com als seus lectors. Per això, aquesta web es reserva el dret d’eliminar o modificar els continguts i comentaris dels visitans que s’estimin oportuns.

Està totalment prohibit usar la web amb qualsevol fi ilícit, o fer qualsevol ús de la web que pugui impedir el funcionament normal de la mateixa.

Està totalment prohibit reproduir, distribuir o modificar de manera total o parcial qualsevol contingut d’aquesta web sense el permís expreés del seu responsable legal.

Està totalment prohibit utilitzar els continguts d’aquesta web amb fins comercials o publicitaris, sense permís exprés del seu responsable legal.

Quines obligacions tenen els usuaris d’aquesta web?

Com a usuari d’aquesta web, vostè coneix i accepta el disposat en aquest avís legal. El desconeixement d’aquests termes legals no eximeixen del seu compliment. L”usuari està obligat a utilitzar el lloc web en els termes legals indicats en aquest avís legal.

Política de protecció de dades i confidencialitat.

Aquesta web garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitat pels usuaris.

Aquesta web garanteix l’adopció de totes les mesures de seguretat que la llei requereix per protegit les dades dels seus visitants. Aquesta web garanteix també que aquestes dades s’usen i es tracten conforme les lleis vigents.

Aquesta web es compromet a utilitzar les dades dels seus visitants d’acord a la finalitat dels mateixos. També es compromet a complir l’obligació legal d’emmagatzemar-los i adpotar totes les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva modificació, pèrdua o ús no autoritzat, conforme el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aproba el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Aquesta web utilitza diversos mètodes per captar informació dels seus visitants. Tots ells estan indicats en el document de Política de Privacitat. Aquesta web sempre demanarà el consentiment previ dels usuaris pel tractament de les seves dades amb les finalitats indicades. Tot i això, qualseol usuari té dret a revocar aquest consentiment donat prèviament.

Com a usuari d’aquesta web, pots exercir els teus drets ARCO

Tot usuari d’aquesta web pot exercir, respecte les dades recopilades, els drets ARCO reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999,: dret d’accés, de rectificació, de cancelació de dades i d’oposició. Per exercir aquests drets, l’usuari haurà d’enviar una sol·licitud per escrit i signada digitalment, adjuntant a més fotocòpia del seu DNI, a la direcció de correu tocolaviola@gmail.com.

Full de reclamacions

El responsable legal d’aquesta web informa de que existeixen fulls de reclamació a disposició de tots els usuaris i visitants.

Qualsevol usuari d’auqesta web pot fer una reclamació. Per fer-la, ha de sol·licitar el full de reclamació enviant un correu electrònic a l’adreça tocolaviola@gmailcom. En aquest correu s’ha d’indicar el nom i cognoms de l’usuari que fa la reclamació, així com els motius de la mateixa.

Drets de propietat intel·lectual

Luis Pedro Cano Herrera, per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté la mateixa. Tots els drets estan reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per formaciodocent.online serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Està totalment prohibit reproduir, modificar, reutilitzar o difondre per qualsevol mètode o mitjàr de comunicació qualsevol element o contingut d’aquesta web, excepte que es tingui consentiment previ del seu responsable legal.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web i tots els elemennts que la conformen està protegida pels drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els que Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Si un usuari o un tercer considera que aquesta web ha violat de manera no intencionada els seus legítims drets de propietat intel·lectual, degut a la inclusió d’un determinat contingut a la web, pot avisar del fet enviant un correu electrònic a tocolaviola@gmail.com. En aquest correu haurà d’indicar les dades personals del titular del dret d’autor presumptament infringits. En cas de que sigui necessari caldrà indicar expressament la representació amb la que actua si la reclamació l’envia un tercer, quins són els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, així com l’acreditació legal dels drets d’autor que es consideren infringits. També s’inclourà la declaració expressa de responsabilitat per part de l’interessats respecte la veracitat i exactitud de les informacions facilitades en aquesta notificació.

Sobre els enllaços externs

En qualsevol pàgina de Formaciodocent.online es poden trobar enllaços a pàgines web o contingut propietat de tercer. Aquesta web en cap moment es responsabilitza de les conseqüències derivades de què l’usuari accedeixi a través d’aquests enllaços a llocs web o a continguts propietat de tercers.

En qualsevol cas, FormacioDocent.online garanteix que es prendran les mesures de seguretat adequades abans d’incloure un enllaç en aquesta web a qualsevol propietat de tercers.

Renuncia de responsabilitat i exempció de garanties.

Aquesta web no pot garantir la total absència de virus o de qualsevol element que pugui alterar el funcionament normal dels equips informàtics a través dels quals els usuaris accedeixen al web, o el contingut dels arxius emmagatzemats en aquests equips. En qualsevol cas, aquesta web garanteix que adopta totes les mesures de seguretat al seu abast per aconseguir-ho.

El responsable legal d’aquesta web no garanteix ni accepta responsabilitat cap pels danys i perjudicis de tota índole que puguin derivar, a títol enunciatiu però no limitatiu, de qualsevol dels següents fets:

La inactivitat, falta de disponibilitat o incorrecte funcionament de la pàgina web (que periòdicament ha parades tècniques per manteniment) o de qualsevol dels seus continguts.

La presència de virus, o programari lesius en qualsevol contingut del web.

Qualsevol ús del web il·legítim o contrari al que disposa aquest Avís Legal.

La manca de qualitat o veracitat dels continguts publicats per tercers en aquest lloc web.

Tot i haver adoptat totes les mesures de seguretat i tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Formaciodocent.online es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

Generalitats

Formaciodocent.online perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Formaciodocent.online podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions entre aquest web amb els seus usuaris i visitants es sotmeten, amb caràcter general, a la legislació i jurisdicció espanyoles i als Tribunals de la ciutat de Manresa.

Forma de contacte

Si un usuari té algun dubte o desitja aclarir qualsevol punt contemplat en aquest Avís Legal, pot remetre un correu electrònic a tocolaviola@gmail.com per solucionar-la.

Aquest web informa que es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, tant l’aspecte i la disposició dels continguts del web, com el present document de Avís Legal.