Què és?

L’atenció a la diversitat és la suma de les mesures organitzatives, metodològiques, d’avaluació i qualsevol altra que permeti atendre individualment a tot l’alumnat.

Els centres educatius, ja siguin escoles o instituts, compten amb recursos humans i organitzatius propis per gestionar la visió que volen donar a l’atenció a la diversitat.

Què diu el Departament d’Educació?

Atesa l’alta repercussió dels temes sobre inclusió als centres educatius, el Departament d’Educació, un cop aprovat el decret 150/2017 sobre inclusió i mesures d’atenció a la diversitat va publicar la web Diversitat i inclusió, on es fa una explicació sobre els tipus de mesures existents.

Pel que fa a les mesures, existeixen de tres tipus: universals, addicionals i intensives.

Les mesures universals són accions adreçades a tot l’alumnat per treballar en la dinàmica de l’aula amb una mirada individual de l’infant, on sigui el veritable protagonista de l’aprenentatge partint de l’aprenentatge cooperatiu com a eix de treball. Han de permetre flexibilitzar l’entorn de tal manera que es garanteixi la convivència, el benestar i el compromís individual i col·lectiu.

Les mesures addicionals estan adreçades a alumnat que presenten barreres d’accés als aprenentatges (perennes o temporals) amb una valoració per part de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat). Aquestes han de ser sumatòries a les mesures universals, i unes no es poden entendre sense les altres.

Finalment, les mesures intensives estan destinades a alumnat amb necessitats educatives especials. Sovint parlem d’una situació no reversible i que per l’alumne té unes conseqüències en el seu accés cap als aprenentatges que li suposen la necessitat de requerir de mesures i suports intensius. Les SIEI, les AIS o les SIAL són algunes d’aquestes mesures.

I la realitat? La realitat depèn de cada lloc. Com ho veieu? Creieu que el Departament d’Educació aposta realment per un model inclusiu? Què fem als centres educatius per treballar en aquesta línia?

Enllaç als articles sobre atenció a la diversitat.

Leave Comment