avaluació formativa a distància
Autoavaluació en aprenentatge cooperatiu
Dinàmiques de cohesió. La predisposició al treball en equip.
El proejcte d'aprenentatge cooperatiu.
L'avaluació docent.
Els projectes de direcció i la seva incidència en la millora dels centres educatius.
Les bones preguntes.

Leave Comment